to main page
Searching... Webster's English Sinhala Dictionary
Search query: small
Found in dictionaries: 4
  • Webster's English Sinhala Dictionary - 4
1. small
අණු | ක්ෂුද්‍ර | කුඩා | කුදු | කුරු | කො | ඛීර | ඛුද්දක | ටික | දරු | පටු | පහත් | පැටි | පුංචි | පොඩි | ස්වල්ප | සිළි | සුළු | සුළු පටු | හින්නි | හොටෑ
2. small-minded
අනුදාර | නිවට
3. small-pox
වසූරිකා | වසූරිය
4. small-talk
ඉඟ | සපාදූප

 to main page AboutHelpTop 10ContactWidget  top of page
© 2009 sinhaladictionary.org