to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 239 page 2 of 12
21. Main plot
ප්‍රධාන වස්තුව
22. Main role
ප්‍රධාන භූමිකාව
23. Mainstay
මුඛ්‍ය ප්‍රතිෂ්ඨාව
24. Mainstream
මුඛ්‍ය ධාරාව
25. Major role
මහා භූමිකාව ; මුඛ්‍ය භූමිකාව
26. Majority
බහුතරය
27. Make-up
අංග රචනය ; අංග රාග
28. Making of theatre
රංග සම්පාදුනය
29. Maladjusted
දුස්සමාහිත
30. Malady
ව්‍යාධිය
31. Malapropism
හාසෝත්පාදුක දුෂ්ප්ර්‍‍රයෝගය ; වාග් විෂයක දුෂ්ප්‍රයෝගය
32. Male chauvinism
පුරුෂෝත්කර්ෂවාදුය
33. Man of letters
සාහිත්‍යධරයා
34. Manager
කළමනාකාර
35. Manager Assistant stage
සහකාර වේදුිකා පාලක
36. Manager Business
ව්‍යාපාර කළමනාකාර
37. Manager Company
සමාගම් කළමනාකාර
38. Manager Deputy stage
නියෝජ්‍ය වේදුිකා පාලක
39. Manager Front-of-house
ශාලා කළමනාකාර
40. Manager Repertory
රෙපටරි කළමනාකාර ; උපස්කර කළමනාකාර