to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 16 page 1 of 1
1. Doctrinaire
දුෘෂ්ටිගතික
2. Docu-theatre
වාර්තා රංගය
3. Document
ලේඛනය ; ලියවිල්ල
4. Documentary
වාර්තාව ; වාර්තා
5. Dogma
ආධානය ; ආධානගාහය ; ලබ්ධිය ; දුෘෂ්ටිය
6. Dogmatic
ආධානගාහී
7. Dogmatic critic
ආධානගාහී විචාරකයා
8. Domestic drama
ගෘහ්‍ය නාට්‍යය ; ගෘහාශ්‍රිත නාට්‍යය
9. Dominant
ප්‍රමුඛ
10. Domination
ආධිපත්‍යය ; ප්‍රමුඛත්වය ; ප්‍රභූත්වය
11. Door keeper
දු්වාරපාලක ; දෙුාරටුපාල ; දෙුා්වාරික
12. Doorman
දු්වාරික
13. Double
දු්විත්වය
14. Double chin
දෙුබිඩි නිකට
15. Double pulley
දෙුපළු කප්පිය ; දෙුපියන් කප්පිය
16. Downward
යටි අත